Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z tworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pszowa zwróciliśmy się do burmistrza z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej, polegającej na określeniu terenów pokopalnianych przejętych przez miasto Pszów
jako terenów o przeznaczeniu rekreacyjno-usługowym. W obecnym projekcie tereny te zostały wyłączone z planu. Jest to dość dziwna i tajemnicza decyzja rodząca wiele pytań. Biorąc pod uwagę zamieszanie z uchwaleniem tego planu i liczne protesty mieszkańców jesteśmy pełni obaw co do przyszłości tej zabytkowej części kopalni. Prawdopodobnie w zamyśle wąskiej grupy związanej z burmistrzem ma to być część planowanej strefy przemysłowej usytuowanej właśnie na terenach pokopalnianych w centrum miasta, czemu zdecydowanie się przeciwstawiamy.
Nasz wniosek został odrzucony na sesji w dniu 25.09.2019r.
Poniżej pełny tekst wniosku.

Co dalej z „Anną”?

W dniu 15.05.2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”. Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które od 2017r. dążyło do tego celu różnymi sposobami. Były to dziesiątki rozmów, spotkań, pism i argumentacji mających nakłonić władze miasta do przejęcia jak największej ilości terenów pokopalnianych i zabytkowych obiektów KWK „Anna”. Udało się!

Miasto przejęło min. : budynek maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I”, budynek nadszybia wraz z wieżą szybu „Chrobry I”, budynek magazynu głównego, budynek maszyny wyciągowej szybu „Jan”, wieżę szybu „Jan, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratowniczej i inne wraz z działkami.

Treść całej umowy znajduje się na naszej stronie internetowej:              www.ssbk-anna.xip.pl 

W tym miejscu zauważyć jednak należy , że jest to dopiero pierwszy krok, choć z pewnością najistotniejszy, do uratowania zabytków architektonicznych naszej kopalni. Teraz potrzebna jest koncepcja zagospodarowania tych terenów i działanie. Z przykrością jednak muszę stwierdzić , że od momentu przejęcia tych obiektów w Urzędzie Miasta w tej materii panuje cisza. Mało tego, byłem już dwukrotnie w tym roku zmuszony do odwołania przyjazdu architektów niemieckich, którzy chcą opracować nieodpłatnie właśnie taki plan zagospodarowania tychże terenów pokopalnianych. Przyjazd niemieckich architektów jest efektem zeszłorocznej wizyty w naszym mieście wnuka Hansa Poelziga, Petera.W czasie tej wizyty obiecał on , że pomoże opracować koncepcję wykorzystania tych obiektów i przestrzeni ,niejednoznacznie dając do zrozumienia, że w ślad za tym podążą niemieccy inwestorzy. Niestety tak jak napisałem powyżej, dwukrotnie poprosiłem o odłożenie tej wizyty, gdyż to co dzieje się na terenach bezpośrednio sąsiadujących z częścią „zabytkową” Anny nie pozwala mi na zaproszenie zagranicznych gości. Prywatni przedsiębiorcy rezydujący przy ul. Skwary poprzez swoją działalność całkowicie niweczą wszelkie możliwości  planistyczne , a co za tym idzie właściwe wykorzystanie tych obszarów i budowli.

Co prawda na sierpniowej sesji nieśmiało wspomniałem o możliwości wpisania zabytkowych obiektów architektury industrialnej kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa , ale „szału” nie widziałem.

Na wspomnianym zeszłorocznym spotkaniu z Peterem Poelzigiem był również obecny Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Wówczas wysunął on pomysł utworzenia Szlaku Zabytków Techniki Hansa Poelziga w skład którego wchodziłaby kopalnia „Anna” w Pszowie, kopalnia „Marcel” w Radlinie i kopalnia „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu. Ponieważ z obecnych władz Pszowa nikt nie był obecny na tym spotkaniu, uznaliśmy , iż to my powinniśmy spróbować pośredniczyć w realizacji tego pomysłu. W związku z czym wystąpiliśmy z pismem do pana prezydenta Kuczery prosząc o zorganizowanie spotkania związanego z utworzeniem tego szlaku. Zobaczymy co z tego wyniknie?

 

Setna rocznica Wybuchu I Powstania Śląskiego

W dniu 18.08.2019r. delegacja Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z okazji setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego złożyła pod tablicą rozstrzelanego przez Niemców Józefa Tytko żółto-niebieski bukiet kwiatów. Józef Tytko w czasie powstania był dowódcą III batalionu 1 pułku wodzisławskiego. Był również górnikiem i przewodniczącym Rady Robotniczej w kopalni „Anna”. Rada Robotnicza pod jego przewodnictwem walczyła o poprawę bytu rodzin górniczych. W uroczystości złożenia kwiatów wzięła udział rodzina Józefa Tytko.
Na tablicy umieszczone są też trzy inne nazwiska górników-powstańców którzy zginęli w czasie osłaniania odwrotu.
Byli to Benedykt Tront , Jan Włoczek i Józef Miljon.

W uroczystości złożenia kwiatów wzięła udział rodzina Józefa Tytko.

Biorąc pod uwagę nie byle jaką rocznicę i duże znaczenie Pszowa we wszystkich trzech powstaniach dziwić może postawa władz miejskich, które nie zorganizowały w tym dniu nic! Kompletne zero czyli nul !

KWK „Anna” należy do Pszowa !

W dniu 15.05. 2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”.


Tereny w obrębie szybu "Jan" i szybu "Chrobry 1"

Tereny w obrębie szybu "Ryszard"

Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które niezmiennie od 2017r o to walczyło! Teraz rozpoczyna się nowy etap batalii o właściwe zagospodarowanie tych obiektów i terenów.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst umowy darowizny z dnia 15.05.2019r.

Umowa darowizny

Plany przejęcia byłej kopalni „Anna” przez miasto

W dniu 22.01.2019r. odbyło się spotkanie dotyczące planów przejęcia terenów i obiektów po byłej kopalni „Anna” przez Miasto Pszów. Spotkanie to odbyło się po jesiennych wyborach samorządowych w których została wybrana nowa Rada Miejska i Zarząd. Wzięli w nim udział: Z-ca Burmistrza Piotr Kowol , Benedykt Kotzur z Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” oraz Marek Kubik ze Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”.

W trakcie spotkania Piotr Kowol zadeklarował chęć realizacji uchwał Rady Miejskiej z września i października 2018r. zobowiązujących burmistrza do przejęcia od SRK S.A. na zasadach umowy darowizny określonych działek i obiektów kopalni „Anna”.

Poinformował także o zabezpieczonej w budżecie miasta kwocie pieniędzy potrzebnych do ochrony w/w obiektów. Nie mógł precyzyjnie określić daty podpisania ewentualnej umowy twierdząc jednocześnie, że zależy to od przygotowania stosownych dokumentów przez SRK S.A. Nie potrafił także nakreślić wizji zagospodarowania tych terenów.