Kalendarium

gru
14
pt.
2018
Czternastego czyli krok do przodu
gru 14 całodniowy

W dniu 14.12.2018r. z-ca burmistrza pan Piotr Kowol poinformował Marka Kubika iż w umowie sprzedaży drogi jest zawarta służebność gruntowa/drogowa na rzecz miasta. To zdecydowanie zmieniło sytuację faktyczną i prawną w następstwie czego strony znowu wracają do podpisania umowy. Pozostały jeszcze sprawy ostatecznych rozliczeń związanych z przekazaniem powyższych obiektów ale przy dobrej woli obu stron nie powinna to być przeszkoda nie do usunięcia. Jest więc duża szansa , że do końca tego roku sprawa zostanie pomyślnie sfinalizowana. Trzymamy kciuki !

sty
22
wt.
2019
Plany przejęcia byłej kopalni „Anna” przez miasto
sty 22 całodniowy

W dniu 22.01.2019r. odbyło się spotkanie dotyczące planów przejęcia terenów i obiektów po byłej kopalni „Anna” przez Miasto Pszów. Spotkanie to odbyło się po jesiennych wyborach samorządowych w których została wybrana nowa Rada Miejska i Zarząd. Wzięli w nim udział: Z-ca Burmistrza Piotr Kowol , Benedykt Kotzur z Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” oraz Marek Kubik ze Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”.

W trakcie spotkania Piotr Kowol zadeklarował chęć realizacji uchwał Rady Miejskiej z września i października 2018r. zobowiązujących burmistrza do przejęcia od SRK S.A. na zasadach umowy darowizny określonych działek i obiektów kopalni „Anna”.

Poinformował także o zabezpieczonej w budżecie miasta kwocie pieniędzy potrzebnych do ochrony w/w obiektów. Nie mógł precyzyjnie określić daty podpisania ewentualnej umowy twierdząc jednocześnie, że zależy to od przygotowania stosownych dokumentów przez SRK S.A. Nie potrafił także nakreślić wizji zagospodarowania tych terenów.

maj
15
śr.
2019
KWK „Anna” należy do Pszowa !
maj 15 całodniowy

W dniu 15.05. 2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”.


Tereny w obrębie szybu "Jan" i szybu "Chrobry 1"

Tereny w obrębie szybu "Ryszard"

Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które niezmiennie od 2017r o to walczyło! Teraz rozpoczyna się nowy etap batalii o właściwe zagospodarowanie tych obiektów i terenów.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst umowy darowizny z dnia 15.05.2019r.

Umowa darowizny

sie
18
niedz.
2019
Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego
sie 18 całodniowy

W dniu 18.08.2019r. delegacja Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z okazji setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego złożyła pod tablicą rozstrzelanego przez Niemców Józefa Tytko żółto-niebieski bukiet kwiatów. Józef Tytko w czasie powstania był dowódcą III batalionu 1 pułku wodzisławskiego. Był również górnikiem i przewodniczącym Rady Robotniczej w kopalni „Anna”. Rada Robotnicza pod jego przewodnictwem walczyła o poprawę bytu rodzin górniczych. W uroczystości złożenia kwiatów wzięła udział rodzina Józefa Tytko.
Na tablicy umieszczone są też trzy inne nazwiska górników-powstańców którzy zginęli w czasie osłaniania odwrotu.
Byli to Benedykt Tront , Jan Włoczek i Józef Miljon.

wrz
4
śr.
2019
Co dalej z „Anną”?
wrz 4 całodniowy

W dniu 15.05.2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”. Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które od 2017r. dążyło do tego celu różnymi sposobami. Były to dziesiątki rozmów, spotkań, pism i argumentacji mających nakłonić władze miasta do przejęcia jak największej ilości terenów pokopalnianych i zabytkowych obiektów KWK „Anna”. Udało się!

Miasto przejęło min. : budynek maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I”, budynek nadszybia wraz z wieżą szybu „Chrobry I”, budynek magazynu głównego, budynek maszyny wyciągowej szybu „Jan”, wieżę szybu „Jan, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratowniczej i inne wraz z działkami.

Treść całej umowy znajduje się na naszej stronie internetowej:              www.ssbk-anna.xip.pl

W tym miejscu zauważyć jednak należy , że jest to dopiero pierwszy krok, choć z pewnością najistotniejszy, do uratowania zabytków architektonicznych naszej kopalni. Teraz potrzebna jest koncepcja zagospodarowania tych terenów i działanie. Z przykrością jednak muszę stwierdzić , że od momentu przejęcia tych obiektów w Urzędzie Miasta w tej materii panuje cisza. Mało tego, byłem już dwukrotnie w tym roku zmuszony do odwołania przyjazdu architektów niemieckich, którzy chcą opracować nieodpłatnie właśnie taki plan zagospodarowania tychże terenów pokopalnianych. Przyjazd niemieckich architektów jest efektem zeszłorocznej wizyty w naszym mieście wnuka Hansa Poelziga, Petera.W czasie tej wizyty obiecał on , że pomoże opracować koncepcję wykorzystania tych obiektów i przestrzeni ,niejednoznacznie dając do zrozumienia, że w ślad za tym podążą niemieccy inwestorzy. Niestety tak jak napisałem powyżej, dwukrotnie poprosiłem o odłożenie tej wizyty, gdyż to co dzieje się na terenach bezpośrednio sąsiadujących z częścią „zabytkową” Anny nie pozwala mi na zaproszenie zagranicznych gości. Prywatni przedsiębiorcy rezydujący przy ul. Skwary poprzez swoją działalność całkowicie niweczą wszelkie możliwości  planistyczne , a co za tym idzie właściwe wykorzystanie tych obszarów i budowli.

Co prawda na sierpniowej sesji nieśmiało wspomniałem o możliwości wpisania zabytkowych obiektów architektury industrialnej kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa , ale „szału” nie widziałem.

Na wspomnianym zeszłorocznym spotkaniu z Peterem Poelzigiem był również obecny Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Wówczas wysunął on pomysł utworzenia Szlaku Zabytków Techniki Hansa Poelziga w skład którego wchodziłaby kopalnia „Anna” w Pszowie, kopalnia „Marcel” w Radlinie i kopalnia „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu. Ponieważ z obecnych władz Pszowa nikt nie był obecny na tym spotkaniu, uznaliśmy , iż to my powinniśmy spróbować pośredniczyć w realizacji tego pomysłu. W związku z czym wystąpiliśmy z pismem do pana prezydenta Kuczery prosząc o zorganizowanie spotkania związanego z utworzeniem tego szlaku. Zobaczymy co z tego wyniknie?

wrz
25
śr.
2019
Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
wrz 25 całodniowy

W związku z tworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pszowa zwróciliśmy się do burmistrza z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej, polegającej na określeniu terenów pokopalnianych przejętych przez miasto Pszów
jako terenów o przeznaczeniu rekreacyjno-usługowym. W obecnym projekcie tereny te zostały wyłączone z planu. Jest to dość dziwna i tajemnicza decyzja rodząca wiele pytań. Biorąc pod uwagę zamieszanie z uchwaleniem tego planu i liczne protesty mieszkańców jesteśmy pełni obaw co do przyszłości tej zabytkowej części kopalni. Prawdopodobnie w zamyśle wąskiej grupy związanej z burmistrzem ma to być część planowanej strefy przemysłowej usytuowanej właśnie na terenach pokopalnianych w centrum miasta, czemu zdecydowanie się przeciwstawiamy.
Nasz wniosek został odrzucony na sesji w dniu 25.09.2019r.
Poniżej pełny tekst wniosku.

lis
14
czw.
2019
Zaproszenie na spotkanie do UM
lis 14 całodniowy

Nasze stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na pierwsze spotkanie Zespołu do spraw zagospodarowania terenów pokopalnianych.

gru
16
pon.
2019
Rezygnacja z prac w zespole
gru 16 całodniowy
sty
15
śr.
2020
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W PROJEKCIE UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
sty 15 całodniowy

W dniu 15.01.2020r. złożyliśmy ponownie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pszów. Za wszelką cenę chcemy objęcia planem ,a co za tym idzie ochroną środowiskową, terenów po byłej kopalni „Anna” przez miasto Pszów. Opór jaki panuje w tym przedmiocie może świadczyć o istnieniu jakiś ukrytych celów co do wykorzystania tych terenów. Nadal podtrzymujemy naszą koncepcję zagospodarowania tych terenów poprzez stworzenie tam przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej i usługowej.

sty
20
pon.
2020
Pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pszowie
sty 20 całodniowy
sty
29
śr.
2020
Odrzucony wniosek
sty 29 całodniowy

W dniu 29.01.2020r. Rada Miejska w Pszowie odrzuciła nasz wniosek dotyczący objęcia planem terenów pokopalnianych i przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z wyłączeniem przedmiotowego obszaru. Tak więc w centrum Pszowa znalazł się teren wyłączony z planu , a tym samym całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej, w szczególności co do przestrzegania norm środowiskowych i inwestycyjnych.

maj
12
wt.
2020
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
maj 12 całodniowy

W związku z wcześniejszymi informacjami o chęci sprzedaży przez burmistrza budynku magazynu głównego kopalni „Anna” w dniu 12.05.2020r zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. o podanie spodziewanych przychodów rocznych do budżetu miasta po dokonaniu tej transakcji. Istotą tego wniosku jest wykazanie , że wpływy z tego tytułu będą niewielkie a pozbycie się tego obiektu bez planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tą nieruchomość wysoce niebezpieczne /niedawne smutne doświadczenia z próbą zainstalowania na tym terenie spalarni podkładów kolejowych pokazuje, że nasze obawy nie są bezpodstawne/. Naszym zdaniem władze miasta powinny podjąć trud zagospodarowania tych obiektów wg. opracowanej wcześniej koncepcji, w czym chcieliśmy pomóc, jednakże nasza oferta nie została przyjęta.

maj
22
pt.
2020
Pismo w sprawie zagospodarowania terenów po KWK ANNA
maj 22 całodniowy

W dniu 22.05.2020r. wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ratujmy Pszów” złożyliśmy pismo do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Pszowie z konkretnymi propozycjami dotyczącymi zagospodarowania terenów po byłej kopalni „Anna”.

Przedstawiamy w nim niektóre źródła finansowania przedsięwzięć, a także podtrzymujemy chęć darmowego opracowania koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni. Uważamy, że najważniejszymi działaniami w tej chwili jakie powinny podjąć władze miasta w stosunku do tych obszarów są: objęcie ich planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz wpisanie obiektów KWK „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki.

maj
25
pon.
2020
Odpowiedź z UM
maj 25 całodniowy

Otrzymaliśmy skandaliczną odpowiedź na nasz wniosek o udostepnienie informacji publicznej , a w zasadzie odmawiającej nam tej informacji.

Według burmistrza zażyczyliśmy sobie informacji których organ ten aktualnie nie posiada. Kpina! Może tylko udzielić informacji „zawierającej aktualną wiedzę”. Gdybyśmy byli złośliwi moglibyśmy przyjąć tę odpowiedź ze zrozumieniem, albowiem po wszystkich „wyczynach” władz miasta można podejrzewać, że aktualnie nie posiadają żadnej wiedzy w żadnej kwestii.

Ale nie jesteśmy złośliwi więc będziemy drążyć temat dalej.

Wnosiliśmy o jak najbardziej wymierne informacje, a mianowicie wg wzoru:

Ilość metrów kwadratowych budynku pomnożona przez aktualną stawkę podatku od nieruchomości co dało by wynik w postaci przychodu rocznego.

Jak widać dla burmistrza jest to wiedza granicząca z jasnowidzeniem.

Szczytem arogancji jest odsyłanie nas na stronę BIP Miasta Pszów gdzie ponoć są umieszczone wspomniane stawki podatku. Czyż nie mógł tego wykonać pracownik księgowości ? I tu pojawia się nieśmiertelne pytanie: czy urząd jest dla obywatela czy odwrotnie?

Podejrzewamy jednak , że nie udzielono odpowiedzi gdyż okazałoby się , że przychód z tego tytułu jest śmiesznie niski i należałoby sensowniej zagospodarować własność komunalną. Tak czy inaczej postaramy się posiąść tę tajemną wiedzę o czym poinformujemy i odpowiednio wykorzystamy.

cze
1
pon.
2020
Skrzynki na korespondencję
cze 1 całodniowy

Poniżej zamieszczamy zdjęcia skrzynek za pomocą których Urząd Miasta w Pszowie kontaktuje się z mieszkańcami w czasie pandemii. Pomijając fakt że budynek urzędu wygląda jak twierdza obronna, gdzie nikt niepowołany /czyt. zwykły mieszkaniec/ nie może wejść , to także nie może otrzymać potwierdzenia złożenia pisma. Patrząc na „zabezpieczenie” tej skrzynki można mieć poważne obawy czy cokolwiek dociera do adresata. Nasuwa się refleksja : można być biednym ale nie trzeba być szmaciarzem.

        

lip
1
śr.
2020
Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z 1.07.2020 r.
lip 1 całodniowy
lip
6
pon.
2020
Decyzja UM Pszów z 6.07.2020 r.
lip 6 całodniowy
Pismo Burmistrza Miasta Pszów z 6.07.2020 r.
lip 6 całodniowy
sie
31
pon.
2020
Pismo do przewodniczącej RM z 31.08.2020 r.
sie 31 całodniowy
wrz
7
pon.
2020
Pismo do przewodniczącej RM z 7.09.2020 r.
wrz 7 całodniowy
wrz
28
pon.
2020
Pismo do RM w Pszowie z 28.09.2020 r.
wrz 28 całodniowy
lis
15
niedz.
2020
Pismo do RM w Pszowie z 15.11.2020 r.
lis 15 całodniowy
lut
9
wt.
2021
Pismo w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
lut 9 całodniowy
lut
18
czw.
2021
Przełom w sprawie „Anny” ?
lut 18 całodniowy

Pokłosiem naszego pisma z dnia 09.02.2021r. było zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Miasta Pszów wystosowane przez z-cę burmistrza Piotra Kowola.
Spotkanie odbyło się w dniu 18.02.2021r. i poświęcone było planowanemu przez władze miasta wpisaniu zabytkowych obiektów kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Aby zostać wpisanym do Szlaku Zabytków Techniki należy złożyć do Zarządcy Szlaku stosowny wniosek wraz z kwestionariuszem aplikacyjnym. Obiekt aplikujący do Szlaku Zabytków Techniki musi spełnić kryteria regulaminu, a ponadto co najmniej dwukrotnie ( dwa lata z rzędu) otrzymać nagrodę w konkursie ogłaszanym i zorganizowanym przez Operatora Szlaku Zabytków Techniki o tytuł „Obiektu Zaprzyjaźnionego Industriady” i uczestniczyć w Święcie Szlaku Zabytków Techniki – Industriada.
Ostateczną decyzję o wpisanie lub odmowie wpisania obiektu do Szlaku Zabytków Techniki podejmuje w formie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego. W spotkaniu z ramienia naszego stowarzyszenia wzięli udział Marcin Biegalski i Marek Kubik, zaś Urząd Miasta reprezentowali burmistrz Czesław Krzystała, z-ca burmistrza Piotr Kowol i dwie pracowniczki wydziału promocji.
Piotr Kowol przedstawił plan działania , który miałby doprowadzić do wpisania zabytków kopalni „Anna” do Szlaku. Oczywiście gorąco poparliśmy ten pomysł i zaoferowaliśmy pomoc w jego realizacji i przy późniejszej organizacji Industriad.
Po ożywionej dyskusji zakończyliśmy spotkanie z dużymi nadziejami.

Pragnę przypomnieć , że walczymy o to od czterech lat. Wielokrotnie o tym pomyśle pisaliśmy i zgłaszaliśmy go na różnych forach i w różnych dyskusjach.
Być może wreszcie uda się w odpowiedni sposób zaprezentować zabytki przemysłowe kopalni „Anna” i we właściwy sposób zagospodarować tereny wokół nich. Kropla drąży skałę !
Czyżby przełom ?

Marek Kubik

lut
26
pt.
2021
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie
lut 26 całodniowy

W dniu 26.02.2021r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Walnego Zebrania Członków. W trakcie zebrania Prezes Andrzej Stroka przedstawił zebranym sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia w latach 2017 – 2021. W swoim wystąpieniu przypomniał wiele działań i inicjatyw podjętych przez stowarzyszenie mających na celu uratowanie zabytków przemysłowych kopalni „Anna” oraz właściwe zagospodarowanie terenów pokopalnianych. Wspomniał o wizycie pana Petera Poelziga z małżonką, wnuka niemieckiego architekta Hansa Poelziga, autora projektów wielu obiektów industrialnych znajdujących się na terenie kopalni. Przypomniał , że na zaproszenie stowarzyszenia przyjeżdżali do Pszowa liczni przedstawiciele instytucji wojewódzkich, którzy pomagali w ratowaniu obiektów zabytkowych „Anny”. Żeby wspomnieć tylko kilku, jak np. : marszałek województwa Henryk Mercik, wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski, twórca Szlaku Zabytków Techniki Adam Hajduga, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Adam Kowalski i inni. Podkreślił, że członkowie stowarzyszenia czynnie brali udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Pszowie. W wyniku czteroletniej działalności stowarzyszenia wydaje się , że udało się przekonać władze miasta do złożenia wniosku o wpisanie zabytkowych obiektów kopalni do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to realizacja naszego postulatu sformułowanego już w 2017roku. Po w/w sprawozdaniu rozpoczęła się dyskusja. Następnie Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W następnym punkcie przeprowadzono wybory do władz nowego zarządu. W wyniku wyborów Prezesem Zarządu został Marek Kubik, zaś Wiceprezesem Marcin Biegalski.

Podjęto konieczne uchwały i po wolnych głosach i wnioskach zakończono zebranie.

mar
22
pon.
2021
Kolejne spotkanie w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
mar 22 całodniowy

W dniu 22.03.2021r. odbyło się drugie spotkanie w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, które było kontynuacją tematu rozpoczętego w lutym br. W związku z ogłoszeniem motywu przewodniego tegorocznej Industriady i warunków oraz terminu naboru wniosków, Urząd Miasta Pszów zaprosił na spotkanie wszystkie zainteresowane strony. W spotkaniu wzięli udział: z-ca burmistrza Piotr Kowol, z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcin Grzenia, przedstawiciel Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik, pracownice Wydziału Promocji Ewa Jaskóła i Ewelina Mike oraz dyrektor MOK Marek Hawel. Piotr Kowol poinformował zebranych , że tegoroczna Industriada będzie się odbywać pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy!”, której finał zostanie zorganizowany 11.09.br. Wnioski kandydatów do uzyskania tytułu obiektu zaprzyjaźnionego Industriady należy składać do dnia 01.04.br. Biorąc pod uwagę krótki termin do opracowania i złożenia wniosku, uczestnicy zastanawiali się nad propozycjami programowymi wrześniowej imprezy na ternie kopalni „Anna”. Marek Kubik w imieniu Stowarzyszenie zaproponował wystawę oryginalnych tablic BHP z czasów funkcjonowania kopalni, zorganizowanie stoiska sprzedaży książek o KWK „Anna” oraz zadeklarował udział trzech przewodników, którzy będą oprowadzać zwiedzających.

MOK wystąpił z propozycją zorganizowania specjalnych gier technicznych dla dzieci oraz występy zespołu tanecznego. Rozważano również udział krótkofalowców i zorganizowanie pleneru malarskiego. Należy dodać, że władze miasta chcą zgłosić do Industriady „tylko” budynek maszynowni szybu Chrobry I . Marek Kubik przekonywał , że należy zgłosić cały kompleks obiektów autorstwa Hansa Poelziga, a w minimalnym zakresie przynajmniej budynki maszynowni i nadszybia z wieżą stalową szybu Chrobry I. Dwa ostatnie obiekty stanowią bowiem nierozerwalną całość. Te argumenty jednak nie zostały przyjęte i Piotr Kowol poinformował, że wniosek będzie dotyczył jedynie maszynowni Chrobry I.

Można rzec: dobre i to.

kw.
15
czw.
2021
Konkurs na „obiekt zaprzyjaźniony” 12 edycji święta Szlaku Zabytków Techniki rozstrzygnięty !
kw. 15 całodniowy

W dniu 15.04.2021r. Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu, koordynator INDUSTRIADY 2021r. poinformowało, że konkurs na „obiekt zaprzyjaźniony” 12 edycji święta Szlaku Zabytków Techniki został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wyłoniono pięć obiektów zaprzyjaźnionych. Są to:

– Maszynownia szybu Chrobry I kopalni „Anna” w Pszowie,

– Pszowska prochownia – obiekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” w Gliwicach,

– Marina Gliwice na Kanale Gliwickim,

– Browar Zamkowy w Raciborzu,

– Stacja Biblioteka w Rudzie Śl.

Przyznanie tego tytułu jest równoznaczne z udziałem w działaniach promocyjnych święta, jak i uczestnictwem w ramach festiwalu, którego finał zaplanowano na 11 września 2021r.

Tak więc po czterech latach walki naszego stowarzyszenia, o wpisanie obiektów kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Technik Województwa Śląskiego, możemy ogłosić pierwszy, namacalny sukces. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek drogi mającej zaprowadzić nas do właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych, w tym wyeksponowania unikalnych obiektów architektury industrialnej, znajdujących się na tym obszarze. Niemniej jednak mamy prawo dzisiaj ogłosić zwycięstwo naszego czteroletniego uporu, konsekwencji, mozolnego tłumaczenia i pracy jaką wykonaliśmy. Przytoczmy w tym miejscu często powtarzaną przez nas maksymę: „Kropla drąży skałę”.

wrz
11
sob.
2021
Pierwsza Industriada na terenie byłej kopalni „Anna”
wrz 11 całodniowy

W dniu 11 września 2021 r. odbyła się po raz pierwszy w Pszowie Industriada. Jest to święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Miasto Pszów wystąpiło z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków i wpisanie do Szlaku budynku maszyny wyciągowej wraz z nadszybiem szybu Chrobry I. Przez dwa lata będzie to obiekt zaprzyjaźniony i po tym okresie marszałek województwa podejmie decyzję dotyczącą pełnego członkostwa. 

lis
17
śr.
2021
SPOTKANIE ZESPOŁU D/S PARKU KULTUROWEGO
lis 17 całodniowy

W dniu 17.11.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu powołanego w celu stworzenia na terenach byłej kopalni Anna parku kulturowego. Wymiernym efektem tego zebrania było wybranie nazwy dla terenów przyszłego parku kulturowego.
Zwyciężyła nazwa ParkAny .
Wydaje się, że jest to ze wszech miar zgrabna i adekwatna nazwa, gdyż składa się z dwóch istotnych elementów odnoszących się do tego miejsca. Składa się ze słów : Park i Ana. O ile słowa park nie trzeba tłumaczyć, to słowo Ana na Śląsku oznacza imię Anna.
Ponadto parkany to ogrodzenia mające podkreślić coś wydzielonego.
Na tym samym spotkaniu zostało wybrane logo miasta, którego Pszów wcześniej nie miał. Można je zobaczyć na stronach Urzędu Miasta.

lut
2
śr.
2022
WIZYTA NA TERENIE PRAC BUDOWLANYCH W OBRĘBIE SZYBU JAN
lut 2 całodniowy

W dniu 02.02.2022 r. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni Anna Marek Kubik wraz z Z-cą Burmistrza Piotrem Kowolem wizytowali teren prac budowlanych na kopalni Anna. Prace te dotyczą budowy biblioteki w budynku łaźni kobiecej i maszynowni szybu Jan. Obejmują również wieżę szybu Jan, która ma być wypiaskowana i odmalowana, a następnie przekształcona w punkt widokowy. Cały teren ma być przekształcony w mini park pozwalający na chwile relaksu. Na ten cel władze miasta pozyskały osiem milionów złotych ze środków zewnętrznych. Wizytujący byli zbudowani tempem i postępem robót.
Pierwszy etap prac ma zostać zakończony do 31.08.2022 r. Prace wykonuje Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artur Marcinek z Zawady, który wygrał przetarg na ten etap robót budowlanych o wartości 5,4 mln zł.

kw.
19
wt.
2022
Wniosek o wpis do rejestru zabytków Magazynu głównego
kw. 19 całodniowy

19. 04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Magazynu głównego.

kw.
29
pt.
2022
Wniosek o wpis do rejestru zabytków budynku Dyrekcji
kw. 29 całodniowy

29.04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Dyrekcji KWK „Anna”.

maj
22
niedz.
2022
FESTYN POWSTAŃCZY NA „ANNIE”
maj 22 całodniowy

W dniu 22 maja 2022 roku na terenie byłej kopalni „Anna” w Pszowie odbył się Festyn Powstańczy, którego program zamieszczamy poniżej.
Gwoździem programu, a zarazem największą atrakcją była rekonstrukcja bitwy
bukowsko-olzańskiej stoczonej w dniu 23 maja 1921r. pod Olzą. Trzeba dodać , że była to zwycięska bitwa, w wyniku której powstańcy zdobyli kilka utraconych miejscowości, a także odzyskali linię Olzy i Odry. Niemcy ponieśli poważne straty i wycofali się na drugą stronę Odry i do Czechosłowacji.
Ważnym momentem , o ile nie decydującym, tej bitwy był udział w nim pancernego pociągu, który został odpowiednio zaadoptowany i uzbrojony przez górników kopalni „Anna”. Pociąg ten zwany „Pierónem” wyruszył z kopalni i wziął udział w tej bitwie, przechylając jej losy na stronę powstańców. Niestety w bitwie tej zginął dowódca pszowskich powstańców i pomysłodawca „pancernioka” – Edward Łatka.
W czasie festynu pogoda i frekwencja dopisały. Był to kolejny przykład jak można wykorzystywać tereny pokopalniane dla dobra mieszkańców Pszowa.
Cieszy nas to niezmiernie , gdyż taką wizję mieliśmy i prezentowaliśmy ją już parę lat temu. Potwierdziło się po raz kolejny, że mieliśmy rację, a niechciane wcześniej , przez władze miasta, tereny, zaczynają odgrywać istotną rolę w krajobrazie Pszowa.

cze
14
wt.
2022
ZBIÓRKA NA ODNOWIENIE MURALU „CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI”
cze 14 całodniowy
cze
24
pt.
2022
Spotkanie na „Annie” z przedstawicielami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i SRK S.A. w sprawie wpisu do rejestru zabytków
cze 24 całodniowy

W dniu 24.06.2022r. na ternie kopalni „Anna” w Pszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna . Spotkanie to było konsekwencją naszych wniosków złożonych do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków dwóch obiektów pokopalnianych tj. budynku Dyrekcji i magazynu głównego kopalni. Ze strony stowarzyszenia udział w spotkaniu wzięli: Marcin Biegalski i Marek Kubik.

W ramach tego spotkania dokonano oględzin obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynku Dyrekcji kopalni. Budynek ten wzbudził wiele emocji z powodu dwóch spraw.
Po pierwsze, przedstawiciele SRK S.A. (jako aktualny właściciel) mocno sprzeciwiali się wpisaniu tej budowli do rejestru, czemu dali wyraz w końcowym protokole.
Po drugie, oględziny wykazały fatalny stan dachu, który nie został odpowiednio zabezpieczony przez właściciela i miejscami grozi on zawaleniem. Fakt ten oburzył przedstawicieli stowarzyszenia, którzy ostro skrytykowali działalność SRK S.A. Wg członków stowarzyszenia jest to celowe działanie SRK, mające doprowadzić do ruiny budynek aby następnie móc dokonać jego rozbiórki i sprzedać pustą, cenną działkę. Podejrzenia te nie są bezpodstawne, ponieważ w przeszłości dokonano już celowego podpalenia cechowni, a następnie ją wyburzono. Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia zarzucili pracownikom SRK nie wywiązywanie się z obowiązków właścicielskich tj. dbania o właściwy stan nieruchomości, wynikających z przepisów prawa budowlanego.
O
statecznie strony podtrzymały swoje sprzeczne stanowiska, stowarzyszenie pozostało za wpisem do rejestru, a przedstawiciele SRK S.A. w Bytomiu przeciwko.

Po zakończeniu postępowania, ostateczną decyzję podejmie jednoosobowo Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

cze
28
wt.
2022
WNIOSEK DO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O PRZEPROWADZENIE KONTROLI
cze 28 całodniowy

W wyniku oględzin budynku Dyrekcji kopalni „Anna”, w czasie spotkania w dniu 24.06.2022r. z przedstawicielami konserwatora zabytków oraz SRK S.A., stwierdziliśmy fatalny stan dachu,  grożący katastrofą budowlaną. W związku z tym postanowiliśmy złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. o przeprowadzenie kontroli i ewentualne ukaranie winnych zaniedbań.

lip
14
czw.
2022
KONIEC ZRZUTKI.PL
lip 14 całodniowy

W dniu 14.07.2022r. zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na portalu internetowym zrzutka.pl. Pieniądze te zostaną przeznaczone na renowację muralu CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI, znajdującym się na budynku pokopalnianym przy ulicy Skwary. W przeciągu miesiąca zebraliśmy 5100 zł. Jest to kwota niewystarczająca aby wykonać wszystkie zaplanowane prace. Szacunkowo określiliśmy kwotę, potrzebną do realizacji całego projektu, na 15000 zł. Niestety, w tej formule, zebraliśmy tylko jedną trzecią potrzebnej sumy.
Zmuszeni byliśmy poszukać innych kanałów sponsoringu. I udało się! Duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy ze strony Polskiej Grupy Górniczej.
Okazało się również, że sporo zaoszczędziliśmy na wynajmie rusztowania, za które nie musieliśmy płacić. Tym sposobem udało się spiąć całość tego przedsięwzięcia. Prace renowacyjne muralu przeprowadzi pani plastyk Bernadeta Kaniuka.
Na koniec parę informacji. W zrzutce.pl wzięło udział 27 darczyńców, którym serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie naszej inicjatywy.
Do zrzutki włączyło się trzech byłych górników KWK „Anna”. Z radnych miejskich, obecnej kadencji, nikt nie dołożył ani złotówki.
Nic to, róbmy swoje.

lip
22
pt.
2022
DRUGA WIZYTA NA BUDOWIE BIBLIOTEKI W OBRĘBIE SZYBU „JAN”
lip 22 całodniowy

22.07.2022r. na zaproszenie Z-cy Burmistrza Piotra Kowola na wizytację budowy biblioteki udał się Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Panowie dokonali inspekcji obiektu i postępu prac budowlanych. Stwierdzono, że wykonane dotychczas roboty są zrobione z dużą starannością i solidnie. Zastrzeżenia wzbudziło jedynie tempo prac, gdyż termin ich zakończenia, przypadający na koniec sierpnia, okazał się nierealny.
Nowy termin ukończenia tego etapu został określony na 31 października br.
Sprawdzono również stan zaawansowania piaskowania i malowania wieży stalowej szybu „Jan”. W opinii Marka Kubika stan zawansowania tych robót jest niezadawalający. Wg. ustaleń trudności w piaskowaniu powoduje użyta w tej konstrukcji farba tzw. „okrętowa”. Problemy w jej usuwaniu powodują opóźnienia.

lip
26
wt.
2022
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL. NA TERENIE BUDYNKU DYREKCJI KWK „ANNA”
lip 26 całodniowy

W dniu 26.07.2022r. na terenie byłej kopalni „Anna” , w budynku dawnej dyrekcji, odbyło się spotkanie, będące pokłosiem naszego wniosku, skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”. Z ramienia naszego stowarzyszenia uczestniczył w nim Marek Kubik. Tak jak powyżej napisano, spotkanie to było konsekwencją naszego wniosku, w którym domagaliśmy się kontroli technicznej budynku, a w szczególności dachu. Naszym zdaniem fatalny stan dachu grozi jego zawaleniem. Strony dokonały lustracji obiektu, a następnie podpisano protokół oględzin. W naszym odczuciu, w trakcie spotkania, dało się zauważyć stronniczość przedstawiciela Inspektora Nadzoru, na co zwrócił uwagę M. Kubik. Przedstawiciel ten bagatelizował zastane uszkodzenia dachu i wypowiadał się w sposób przychylny SRK S.A.
Na tym zakończono spotkanie.

sie
10
śr.
2022
SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAWY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POKOPALNIANYCH KWK „ANNA”
sie 10 całodniowy

W dniu 10.08.2022r. odbyło się spotkanie zespołu opracowującego plan zagospodarowania terenów pokopalnianych. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Pszowie, organizacji społecznych w tym naszego stowarzyszenia ( Marek Kubik) oraz dwoje młodych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu : Karolina Cieślik i Aleksander Bugla. Są oni autorami koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych kopalni „Anna”, należących do miasta. Koncepcja ta została zaprezentowana i omówiona przez Aleksandra Buglę. W bardzo przejrzysty i czytelny sposób, zebrani, zapoznali się z propozycjami tego opracowania.
W trakcie prezentacji toczyła się ożywiona dyskusja , przeplatana pytaniami i uwagami uczestników spotkania. Jest to pierwsza, kompleksowa i zwarta koncepcja zagospodarowania tych terenów, przedstawiona w Urzędzie Miasta.
Istotą tej koncepcji jest stworzenie w tym miejscu pięciu stref. W tym miejscu, nieśmiało pragniemy przypomnieć, że podobną koncepcję (oczywiście bardzo ogólną) przedstawiliśmy w roku 2017. Nasza koncepcja dotyczyła trzech stref.
Bardzo się cieszymy, że wreszcie, wszyscy zmierzamy w jednym kierunku, przynajmniej tak nam się wydaje.
Koncepcja autorstwa Cieślik-Bugla została jednogłośnie zaakceptowana i skierowana do prac projektowych.

wrz
3
sob.
2022
INDUSTRIADA PO RAZ DRUGI W PSZOWIE
wrz 3 całodniowy

3 września 2023r. obyła się po raz drugi w Pszowie, Industriada , czyli święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Tegoroczna Industriada odbywała się pod hasłem: „Po szychcie. Czas na fajrant”. Trzeba przyznać , że w tym roku, w porównaniu do poprzedniego, impreza ta miała o wiele bogatszy program i była zrobiona z większym rozmachem. Szczegółowy program znajduje się na plakacie , który zamieściliśmy wcześniej. Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” miało tradycyjnie swoje stanowisko i punkt informacyjny. Pomimo, że rok do roku nazwa naszego stowarzyszenia nie pada ze sceny i nie mówi się nic o tym , że od 2017r. byliśmy orędownikami i inspiratorami tej imprezy, to ukazaliśmy na plakatach nasze działania w ostatnim roku. Wymieniliśmy tylko dwa, najbardziej istotne:

– z naszej inicjatywy /wniosku/ budynek dyrekcji kopalni „Anna” został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków;

– podjęliśmy się renowacji muralu „CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI”.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, gdyż imprezę kończyły zespoły muzyczne ,na koncertach których tłumnie uczestniczyła młodzież.

Oby tak dalej. Tak trzymać.

wrz
23
pt.
2022
Mural Odnowiony
wrz 23 całodniowy

Dzięki grupie ludzi dobrej woli mural autorstwa Stanisława Kolorza z 1971 roku został odnowiony. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do renowacji tej ciekawej pamiątki z czasów świetności kopalni „Anna”. Cieszymy się, że mimo pewnych barier udało się przywrócić blask temu malowidłu.
W tym miejscu jednak musimy dodać, nie wgłębiając się w szczegóły, że rozczarował nas znikomy udział mieszkańców Pszowa w całej akcji, a w szczególności w zrzutce.pl.

Chwała wszystkim , którzy pomogli!

Na zdjęciu od lewej: Marek Kubik, Bernadeta Kaniuka ( wykonawczyni rekonstrukcji ), Marcin Biegalski, Andrzej Stroka

lis
17
czw.
2022
KOLEJNA WIZYTA NA BUDOWIE BIBLIOTEKI NA TERENIE KOPALNI „ANNA”
lis 17 całodniowy

W dniu 17 listopada odbyła się kolejna, trzecia już wizyta na placu budowy biblioteki, powstającej z obiektów maszynowni szybu „Jan”. Na zaproszenie Z-cy Burmistrza Piotra Kowola w rekonesansie uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Panowie dokonali obchodu i ocenili postęp prac. Prace I etapu budowy są już bardzo zaawansowane. Odbyło się pierwsze piaskowanie murów zewnętrznych przyszłej biblioteki. Będzie jeszcze kolejne, a następnie cegła zostanie pokryta substancją ochronną. Trwają prace krycia dachu blachą. Najbardziej niepokojące jest tempo prac na wieży stalowej szybu „Jan”. Nie dokończono jeszcze piaskowania, a tym samym malowania wieży. Muszą tam jeszcze nastąpić prace montażowe schodów, prowadzących na punkt widokowy.  Wg słów z-cy burmistrza zakończenie prac I etapu ma nastąpić w lutym 2023r W tymże miesiącu zostaną zabudowane okna oraz zostanie zainstalowana szklana wiata przed drzwiami frontowymi, prowadzącymi do biblioteki. Mamy nadzieję, że wykonawcy prac na wieży również zdąża, w tym terminie, zakończyć swoje działania. W styczniu 2023r. ma się odbyć przetarg na realizację II etapu budowy tj. na wykończenie wnętrz oraz stworzenie parku wokół tych obiektów.

Całość inwestycji ma zostać zakończona do końca 2023r

sty
21
sob.
2023
Plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022
sty 21 całodniowy

W styczniu br. został ogłoszony kolejny plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022.
Nominację w dziedzinie Kultura uzyskał Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”
Marek Kubik. Celem akcji jest uhonorowanie osób, które w minionym roku ze szczególnym zaangażowaniem działały na rzecz mieszkańców naszego regionu, osiągały sukcesy i miały ważny wkład w życie lokalnej społeczności. Marek Kubik nominację otrzymał za odrestaurowanie muralu „Chwała Górnikom Polski”.

Głosowanie odbywa się za pomocą sms. Zachęcamy wszystkich sympatyków naszego stowarzyszenia do oddania głosu na Prezesa. Pierwszy etap głosowania trwa do 21.02.2023r (później nastąpi etap wojewódzki, a następnie ogólnokrajowy). Poniżej załączamy link do głosowania.

https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/marek-kubik%2C3308553/

cze
17
sob.
2023
Kolejna Industriada w Pszowie
cze 17 całodniowy

17.06.2023 po raz kolejny zawitała w Pszowie Industriada.

A tak to wyglądało:

wrz
20
śr.
2023
Budynek Dyrekcji kopalni „Anna” sprzedany
wrz 20 całodniowy

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy budynek byłej Dyrekcji KWK „Anna” został sprzedany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Nabywcą wg nieoficjalnych informacji jest przedsiębiorca budowlany z Jankowic Szymon Broża. Przypominamy, że budynek ten został z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Nowemu nabywcy życzymy dobrego pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu. W tym też zakresie będziemy śledzili plany nowego właściciela.

Budynek Dyrekcji